Insert - circulaire economie - marktplaats - circulaire materialen

Leveringsvoorwaarde

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden maken deel uit van elke door Stichting Insert, ingeschreven bij KvK te Utrecht onder nummer 73085065, uitgebrachte offerte en/of met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen Stichting Insert en haar wederpartij schriftelijk is afgeweken. Indien één of meer artikelen in deze Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

Artikel 2. Toepasselijkheid Leveringsvoorwaarden

 1. Op door Stichting Insert te verrichten ingenieurswerkzaamheden is “De Nieuwe Regeling 2011 – Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, eerste herziening, juli 2013” (hierna te noemen: “DNR 2011”) van toepassing, met inachtneming van het hierna vermelde.
 2. De opdrachtgever wordt geacht DNR 2011 met bijlagen te kennen. DNR 2011 ligt ter inzage op het hoofdkantoor van Stichting Insert te Veenendaal. Stichting Insert zal de opdrachtgever, indien zij daar uitdrukkelijk om vraagt, per omgaande in het bezit stellen van DNR 2011. De digitale versie van DNR 2011 is als specimen kosteloos te downloaden via internet (http://www.nlingenieurs.nl). In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Leveringsvoorwaarden en de DNR 2011 prevaleren altijd deze Leveringsvoorwaarden.
 3. Alle andere voorwaarden zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.

Artikel 3. Offerte, opdracht en betalingsvoorwaarden

 1. Een door Stichting Insert uitgebrachte offerte kan gedurende twee maanden na dagtekening door de wederpartij worden aanvaard, tenzij in de offerte anders is aangeven. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving.
 2. Alle in de offerte genoemde bedragen zijn netto en exclusief BTW. Eventuele leges en heffingen komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Werkzaamheden zullen aanvangen na schriftelijke opdracht door de opdrachtgever, waaruit blijkt dat zij instemt met de inhoud van de door Stichting Insert uitgebrachte aanbieding en deze Leveringsvoorwaarden. Bij opdracht zonder duidelijke instemming of afwijzing, wordt ingestemd met toepassing van deze Leveringsvoorwaarden.
 4. Tenzij anders overeengekomen, vindt facturering plaats naar rato van uitgevoerde werkzaamheden. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum.
 5. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever over de hoofdsom een rentevergoeding verschuldigd, gelijk aan het dan geldende percentage van de wettelijke handelsrente.
 6. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever tevens een vergoeding voor door Stichting Insert gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,- excl. BTW.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Stichting Insert zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap. Een opdracht (of onderdelen daarvan) moet worden voltooid voor of op de overeengekomen termijnen. Overeengekomen termijnen betreffen, tenzij anders is overeengekomen, geen fatale termijnen zodat voor het intreden van verzuim (toerekenbare tekortkoming) een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling is vereist.
 2. Stichting Insert is jegens de opdrachtgever aansprakelijk indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en de opdrachtgever Stichting Insert schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij Stichting Insert heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen. Indien Stichting Insert aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan zal Stichting Insert enkel gehouden zijn de rechtstreekse schade te vergoeden welke voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming tot maximaal het bedrag van de advieskosten, met een maximum van € 1.000.000,00 behoudens andere afspraken die separaat gemaakt zijn. Onder advieskosten wordt verstaan het honorarium, de toezichtkosten en de bijkomende kosten, de omzetbelasting daarin niet begrepen. In geen geval zal Stichting Insert aansprakelijk zijn voor gevolgschade, indirecte schade en/of immateriële schade hoe ook ontstaan en/of (verder) genaamd.
 3. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had moeten ontdekken, Stichting Insert ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en/of indien genoemde rechtsvordering wordt ingesteld later dan vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht middels voltooiing dan wel opzegging is geëindigd. Het genoemde vorderingsrecht vervalt voorts door verloop van twee jaren na de schriftelijke ingebrekestelling in geval binnen deze tijdspanne geen rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
 4. Elke aansprakelijkheid van Stichting Insert vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht middels voltooiing dan wel opzegging is beëindigd.
 5. Stichting Insert is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van bij Stichting Insert in dienst zijnd personeel. Opdrachtgever zal Stichting Insert vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van vorenbedoelde schade tegen Stichting Insert doen gelden.

Artikel 5. Ingeschakelde derden
Indien Stichting Insert op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere adviesbureaus, architecten of andere deskundigen c.q. één of meer andere bureaus of deskundigen inschakelt, zal Stichting Insert voor het door deze derden-adviseurs verrichte deel van de opdracht slechts aansprakelijk zijn indien en voor zover Stichting Insert deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 6. Verzekering
Als de opdrachtgever voor het werk een CAR- of vergelijkbare verzekering afsluit, verplicht de opdrachtgever zich, Stichting Insert als medeverzekerde en als zodanig met naam daarin genoemd, in de polis op te (laten) nemen, alsmede voor aanvang van de werkzaamheden inzicht in de polis(voorwaarden) te verschaffen.

Artikel 7. Veldwerkzaamheden

 1. Ten aanzien van werkzaamheden op projectlocaties geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het verlenen dan wel tijdig verkrijgen van de benodigde toestemming(en) voor het betreden van gebouwen en percelen alsmede dat vertraging tengevolge van weersomstandigheden voor risico komt van de opdrachtgever. Het terrein dient toegankelijk te zijn voor eventueel in te zetten materieel.
 2. Schade die Stichting Insert lijdt of kosten die Stichting Insert moet maken ten gevolge van vertraging in de toelevering van gegevens door of namens de opdrachtgever en/of het door de opdrachtgever verkrijgen dan wel het verlenen van de benodigde toestemming(en) zoals in het vorige lid bedoeld alsmede algemene vertraging die buiten de schuld van Stichting Insert ontstaat, komen voor rekening van de opdrachtgever en worden aan de opdrachtgever gefactureerd tegen de op dat moment geldende tarieven.

Artikel 8. Beschikbaar stellen van informatie

 1. De opdrachtgever verstrekt bij opdrachtverlening Stichting Insert alle benodigde gegevens waarover zij beschikt. Indien de benodigde informatie later wordt aangeleverd en dit leidt tot vertraging, is dit voor risico van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor eventueel te maken meerkosten.
 2. Fouten in beschikbaar gestelde informatie, als ook tegenstrijdigheden daarin, zijn voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 9. Kabels en leidingen

 1. In de offerten van Stichting Insert is, tenzij andere aangegeven, geen rekening gehouden met de aanwezigheid van bestaande kabels en leidingen en de eventuele invloed daarvan op het ontwerp.
 2. Bij aanvang van de opdracht gaat Stichting Insert er in alle gevallen vanuit, dat de informatie die Stichting Insert inwint bij het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) (indien dit tot de opdracht behoort) of van de opdrachtgever of terreinbeheerder ontvangt, juist en volledig is. De gevolgen van het feit dat deze informatie eventueel onjuist en/of onvolledig is, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Milieukundig bodemonderzoek en asbest-inventarisaties

 1. De opdrachten van opdrachtgever aan Stichting Insert voor milieukundig bodemonderzoek of asbestinventarisaties worden aangemerkt als inspanningsverplichting en niet als resultaatsverplichting. Stichting Insert is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit niet, onjuist of niet volledige informatie over bodemverontreinigingen of aanwezige asbest.
 2. Tenzij in de offerte anders is aangeven, is het doorboren van verhardings- en puinlagen ten behoeve van onderzoeken niet inbegrepen in het offertebedrag.

Artikel 11.
Toezicht In geval van een opdracht tot toezicht op de uitvoering van een werk kan Stichting Insert slechts aangesproken worden op het door Stichting Insert verrichte toezicht voor zover Stichting Insert over het betreffende tijdvak daadwerkelijk toezicht heeft gehouden.

Artikel 12. Eigendom en intellectueel eigendom
Het auteursrecht hetwelk ontstaat bij de uitvoering van opdrachten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom berusten uitsluitend bij Stichting Insert.

Artikel 13. Onafhankelijkheid
Om de onafhankelijkheid te waarborgen, verklaart Stichting Insert, tenzij anders aangegeven, op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de projectlocatie, zowel in juridische, financiële als personele sfeer.

Artikel 14. Afkorting Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de Leveringsvoorwaarden van Stichting Insert.